جفا: چشم اندازی از کتاب مقدس

با گسترش مسیحیت، ایمانداران با مراتب ِ مختلفی از جفاها رو به رو شده اند. نجات دهنده ما رنج کشید، بنابراین ما نیز همانگونه باید آماده برای مواجه شدن با این رنجها باشیم. بنابراین ما نیز همانگونه باید آماده برای مواجه شدن با این رنجها باشیم این کتاب به موضوعات اساسی در رابطه با بشارت می‌پردازد

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید k