بنا کردن کلیسایی‌ پویا

نسخه دوم

داشتن کلیسایی پویا که به نحوی رشد می کند که خداوند را جلال می دهد بسیار حیاتی است این باید هدف شبان و مشایخ کلیسای پویا، و همچنین هدف مبشری (موسس کلیسا و یا مبشرمیان فرهنگی) که اقدام به تاسیس کلیسا در وطن یا در خارج وطن خود می کند نیز باشد

هدف این کتاب راهنما کمک به رهبران کلیسا در بازنگری مسائلی مانند

دلیل وجود کلیسا –
اهداف کلیسا –
دلیل اهمیت ساختار کلیسا –
چه کسی باید نقش رهبری را ایفا کند –
چه خدمت هایی کلیسا باید انجام دهد –
نقش زنان در کلیسا –
وضعیت روحانی شبان، خدمت به خانواده ها، موعظه و تعلیم در کلیسا –
موضوعات دیگر –

درانتهای اکثر فصل ها، قسمتی حاوی پرسش های کاربردی برای شبانان، مشایخ و مبشرین در نظر گرفته شده است. این سوالات به آنها کمک می کند تا خدمت خود در کلیسا را ارزیابی نموده، یا آن را تایید کرده و یا تغییرات مثبتی در آن صورت دهند. هدف اصلی این کتاب راهنما ارائه اصول فرافرهنگی می باشد تا خود خواننده آنها را در زمینه های خاص خود به کار بندد. اصول فرافرهنگی رکن اصلی کتاب مقدس است و کلیسا باید آن را دنبال کند. فرهنگ تنها در زمینه ای که در آن اعمال شده است فرهنگ شمرده می شود. بنابراین، هدف خواننده در به کار بردن کلام خدا باید این باشد که فرهنگ تحت الشعاع قرارنگیرد و یا همچنین فرهنگ مهم تر از حکم کتاب مقدس نشود. با این حال، خواننده هنوز نیاز به درک دنیایی که او در آن زندگی می کند را دارد تا بتواند اصول فرافرهنگی را به صورتی که کتاب مقدس مقرر کرده به کار بندد تا کلیسایی انجیلی داشته باشد

 

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید