بشارت: چگونه کلیسای خود را بسیج کنید

ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ، ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ، ﺣﻮﻣﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ

این کتاب به موضوعات اساسی در رابطه با بشارت می‌پردازد

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید