بشارت: چگونه کلیسای خود را بسیج کنید

ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ، ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ، ﺣﻮﻣﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ

این کتاب به موضوعات اساسی در رابطه با بشارت می‌پردازد